, რომ წინამდებარე პროექტი შექმნილია უშუალოდ ჩემს მიერ და წარმოადგენს ჩემი ინტელექტუალური შრომის შედეგს, არის ორიგინალური და არ წარმოადგენს ამ სფეროში არსებული რომელიმე სხვა პროექტის ანალოგს ან/და პლაგიატს (შესაბამისად, არ არის გადამუშავებული, შედგენილი, რეპროდუცირებული ან/და “საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევით შექმნილი ნაწარმოები). გამომდინარე აქედან, თავად ვარ პასუხისმგებელი ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან აღნიშნულთან დაკავშირებით სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიმართ რაიმე სახის პრეტენზიის ან/და სასამართლოში სარჩელის წარდგენის შემთხვევაში.

, რომ წინამდებარე აპლიკაციაზე თანდართულ პროექტზე სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ ავტომატურად არ წარმოეშვება რაიმე სახის უფლებები. პროექტის წარმოებაში ჩაშვების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, პროექტზე და მის საფუძველზე შექმნილ გადაცემაზე საავტორო ქონებრივი უფლებები გადაეცემა სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“.

, რომ პროექტის წარმოებაში ჩაშვების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები პროექტის დოკუმენტაციაში.